PĂRINTELE CERESC (I)

Sora Eugenia

        Sora Eugenia Elisabetta Ravasio, cea care a fost desemnată de către Părintele Ceresc să facă cunoscut omenirii Mesajul Său de Iubire, s-a născut la 4 septembrie 1907 în apropiere de Bergamo. La 20 de ani a intrat în Congregaţia „Preacurata Fecioară a Apostolilor“, iar la 28 de ani a fost aleasă superioara congregaţiei. A deschis peste 70 de centre (şcoală, spital, biserică) în Africa, Asia şi Europa, iar între anii 1939-1941 a proiectat şi realizat în Coasta de Fildeş un imens centru de primire a leproşilor, pe o suprafaţă de 200.000 de metri pătraţi.

A descoperit primul medicament pentru vindecarea leprei, extras din sămînţa unei plante tropicale, medicament studiat ulterior şi elaborat de Institutul Pasteur din Paris.

În 1932 a primit din partea Părintelui Ceresc mesajul pentru omenire, singura revelaţie făcută de Dumnezeu Tatăl personal şi recunoscută de biserică zece ani mai tîrziu. Mesajul i-a fost dictat în limba latină, limbă necunoscută Eugeniei.

În memoriul pe care l-a întocmit cu ocazia încheierii investigaţiei canonice, Eminenţa Sa, Alexandre Caillot, Episcopul de Grenoble a menţionat că mesajul pe care Tatăl l-a încredinţat vizionarei „este fecund, caracterizat de o îmbinare armonioasă a două caracteristici care îl fac mai sigur: pe de o parte el se înscrie în tradiţia Bisericii, fără vreun aspect inedit care l-ar putea face să pară suspect, întrucât repetă mereu că totul a fost deja spus, prin mărturia pe care o dă Cristos despre Tatăl, şi că totul se găseşte în Evanghelie. Iar pe de altă parte lasă să se înţeleagă clar că acest mare Adevăr asupra cunoaşterii Tatălui necesită reflecţie, aprofundare şi trăire.“

De asemenea Episcopul a concluzionat:„ că intervenţia supranaturală şi divină mi se pare singura în stare să dea o explicaţie logică şi satisfăcătoare asupra faptelor în ansamblul lor.

În afara altor aspecte exterioare, acest fapt esenţial mi se pare plin de nobleţe, înălţător şi rodnic în viaţa supranaturală.

O umilă călugăriţă a îndreptat sufletele spre adevăratul cult al Tatălui, aşa cum ne-a învăţat Isus şi cum l-a stabilit Biserica în Liturghia sa. Nu este nimic alarmant în aceasta, este ceva foarte simplu şi conform unei doctrine solide.“

Iată cîteva fragmente din mesajul primit de sora Eugenia.

„Prosternată cu faţa la pământ, cufundată în propriul meu neant, am rostit Magnificat. Imediat după aceea,Tatăl îmi spune să mă aşez cu El pentru a scrie ceea ce a hotărât să spună oamenilor.

Întreaga Sa curte care-L însoţise, a dispărut. Numai Tatăl a rămas cu mine şi, înainte de a se aşeza, îmi spune:

«Ţi-am mai spus-o şi ţi-o repet: nu pot să-L dăruiesc încă o dată pe Fiul Meu Preaiubit, pentru a demonstra Iubirea Mea pentru oameni! De astă dată, ca să-i iubesc şi ca ei să cunoască această iubire, vin printre ei luînd chipul lor, sărăcia lor.

Priveşte, Eu îmi las coroana şi toată slava Mea, ca să iau înfăţişarea unui om obişnuit!»

După ce a luat înfăţişarea unui om obişnuit depunînd coroana şi Slava Sa la picioarele Sale, luă globul pământesc pe Inima Sa, susţinîndu-l cu mîna stângă, apoi se aşeză lîngă mine.“

În continuare Tatăl nostru îi prezintă sorei Eugenia adevăratul scop al venirii Sale.

„1. Vin ca să alung frica exagerată pe care creaturile Mele o au faţă de Mine şi să le fac să înţeleagă că bucuria Mea stă în a fi cunoscut şi iubit de fiii Mei, adică de toată omenirea prezentă şi viitoare.

2. Vin să aduc speranţă oamenilor şi naţiunilor. Cîţi n-au pierdut-o deja de mult timp! Această speranţă îi va face să trăiască în pace şi siguranţă, lucrînd pentru mântuirea lor.

3. Vin să Mă fac cunoscut aşa cum sunt. Ca încrederea oamenilor să crească o dată cu iubirea lor pentru Mine, Tatăl lor,care nu am decât o singură preocupare: de a veghea asupra tuturor oamenilor şi de a-i iubi ca pe fiii Mei.“

„Eu vin la voi pe două căi: Crucea şi Euharistia !

CRUCEA e calea pe care cobor între fiii Mei, pentru că prin intermediul ei am făcut să fiţi răscumpăraţi de Fiul Meu. Şi pentru voi, Crucea este calea pe care să vă înălţaţi la Fiul Meu şi de la Fiul Meu până la Mine. Fără ea nu aţi putea niciodată veni, pentru că omul, cu păcatul, şi-a atras asupra sa pedeapsa separării de Dumnezeu.

În EUHARISTIE Eu rămîn între voi ca un tată în familia sa. Am vrut ca Fiul Meu să instituie Euharistia pentru a face din fiecare Tabernacol rezervorul Harurilor Mele, al Bogăţiilor Mele şi al Iubirii Mele, pentru ca să le dau oamenilor, fiii Mei. Pe aceste două căi Eu fac să coboare neîncetat atît Puterea Mea, cît şi Îndurarea Mea Infinită.“

„Dar Eu aş vrea să văd omul onorîndu-L pe Tatăl şi Creatorul Său cu un cult special. Cu cît Mă veţi onora mai mult, cu atît Îl veţi onora pe Fiul Meu, pentru că la dorinţa Mea, El S-a făcut CUVÂNTUL ÎNTRUPAT şi a venit printre voi pentru a vă face să-L cunoaşteţi pe Acela care L-a trimis.“

„ORA MEA A SOSIT! Trebuie ca Eu să fiu cunoscut, iubit şi onorat de oameni pentru ca, după ce i-am creat, Eu să fiu Tatăl lor, apoi Salvatorul lor şi în fine, Scopul desfătării lor veşnice.“

„Să ştiţi de asemenea că vreau să fiu cunoscut, iubit şi mai ales onorat. Ca toţi să recunoască Bunătatea Mea infinită pentru toţi şi mai ales pentru păcătoşi, bolnavi, muribunzi şi toţi cei care suferă. Să ştie că nu am decât o dorinţă: să-i iubesc pe toţi, să le dau harurile Mele, să-i iert când se căiesc şi mai ales să nu-i judec după Dreptatea Mea, ci cu Milostivirea Mea, pentru ca toţi să fie salvaţi şi cuprinşi în numărul aleşilor Mei.

În încheierea acestei mici expuneri, vă fac o promisiune al cărei efect va fi veşnic, iat-o: Chemaţi-Mă cu Numele de Tată, cu încredere şi iubire, şi veţi primi totul de la acest Tată, cu Iubire şi Îndurare.“

„Oamenii cred că Eu sunt un Dumnezeu înfricoşător care aruncă toată omenirea în iad. Ce surpriză vor avea la sfârşitul timpurilor când vor vedea multe suflete pe care le credeau pierdute, bucurîndu-se de fericirea veşnică în mijlocul celor aleşi!

Aş vrea ca toate creaturile Mele să aibă convingerea că există un Tată care veghează asupra lor şi care ar dori să-i facă să guste încă de pe pământ, fericirea veşnică.“

„Doresc deci ca omul să-şi amintească adesea că Eu sunt unde este El. Că n-ar putea să trăiască dacă Eu nu aş fi cu el, Viu ca şi el. În ciuda neîncrederii lui, Eu nu încetez să fiu alături de el.“

„Doresc aşadar ca oamenii să Mă poată cunoaşte şi să simtă că sunt aproape de fiecare dintre ei. Ţineţi minte, o, oameni, că aş vrea să fiu speranţa omenirii. Nu sunt încă? Dacă nu aş fi speranţa omului, omul ar fi pierdut. Dar e necesar ca Eu să fiu cunoscut ca atare pentru ca Pacea, Încrederea şi Iubirea să intre în inima oamenilor şi să ajungă să-i pună în legătură cu Tatăl lor din Cer şi de pe pămînt!

Să nu credeţi că Eu sunt acel Bătrîn înfricoşător pe care oamenii Îl reprezintă în imaginile şi cărţile lor! Nu, nu, Eu nu sunt nici mai tânăr, nici mai bătrîn decât Fiul Meu şi decît Spiritul Meu Sfânt. De aceea aş vrea ca toţi, de la copil la bătrîn, să Mă cheme cu Numele familiar de Tată şi de Prieten, din moment ce sunt mereu cu voi, Mă fac asemenea vouă, pentru a vă face asemenea Mie. Cît de mare Mi-ar fi bucuria să văd părinţii învăţând pe copiii lor să Mă cheme deseori cu Numele de Tată, cum sunt în realitate! Cît de mult aş dori să văd insuflată în aceste suflete tinere o încredere şi o iubire pe deplin filială faţă de Mine! Eu am făcut totul pentru voi; nu veţi face şi voi aceasta pentru Mine?

Vreau să Mă stabilesc în orice familie ca pe domeniul Meu, pentru ca toţi să poată spune, cu deplină siguranţă: «Avem un Tată care este infinit de Bun, nesfîrşit de Bogat şi darnic în Îndurare. Se gîndeşte la noi şi e aproape de noi, ne priveşte, ne susţine El Însuşi, ne va da tot ce ne lipseşte, dacă Îi vom cere. Toate Bogăţiile Sale sunt ale noastre, avem tot ce ne trebuie». Eu sunt acolo tocmai pentru ca să-Mi cereţi ceea ce aveţi nevoie.

«Cereţi şi veţi obţine». În Bunătatea Mea paternă vă voi da totul, pentru ca toţi să ştie să Mă considere ca un adevărat Tată trăind în mijlocul alor Mei, aşa cum fac cu adevărat.

Mai doresc ca fiecare familie să expună la vederea tuturor imaginea pe care mai târziu o voi face cunoscută «fetiţei» Mele. Doresc ca fiecare familie să se poată pune astfel sub protecţia Mea cu totul specială, pentru a Mă putea onora mai uşor. Acolo, în fiecare zi, familia Mă va face părtaş la nevoile sale, la activităţile ei, la necazurile, la suferinţele sale, la dorinţele şi chiar la bucuriile sale, pentru că un Tată trebuie să cunoască tot ceea ce îi priveşte pe fiii Săi. Eu ştiu, cu siguranţă, pentru că sunt acolo, dar iubesc atât de mult simplitatea. Ştiu să Mă cobor la condiţia voastră. Mă fac mic cu cei mici, Mă fac adult cu oamenii adulţi, cu bătrânii Mă fac asemenea lor pentru ca toţi să înţeleagă ce vreau să le spun pentru sfinţirea lor şi Slava Mea.“

Dieu notre pere

Imaginea lui Dumnezeu Tatăl pictată la cererea Sa de către Sora Eugenia Elisabetta Ravasio

„Vedeţi, Mi-am pus coroana la picioare şi lumea am aşezat-o pe Inima Mea. Am lăsat Slava Mea în Cer şi am venit aici făcîndu-Mă totul pentru toţi, sărac cu săracii şi bogat cu bogaţii. Vreau să ocrotesc tineretul, ca un Tată afectuos. Este atâta rău în lume! Aceste sărmane suflete naive se lasă înşelate de ispitele viciului care încet, încet le duce la ruina totală. O, voi, care în mod special aveţi nevoie de cineva care să vă conducă în viaţă pentru a putea evita răul, veniţi la Mine! Sunt Tatăl care vă iubeşte mai mult decît vă va iubi vreodată altă creatură! Refugiaţi-vă cît mai aproape de Mine, încredinţaţi-Mi gîndurile şi dorinţele voastre. Eu vă voi iubi cu duioşie. Vă voi da Harurile pentru prezent şi voi binecuvânta viitorul vostru. Fiţi siguri că nu vă voi uita după cincisprezece, douăzeci şi cinci sau treizeci de ani după ce v-am creat. Veniţi! Văd că aveţi mare nevoie de un Tată duios şi nesfîrşit de Bun ca Mine.“

Surse: http://www.armatabianca.org/store/messaggio%20in%20rumeno.pdf

http://www.parrocchie.it/correggio/ascensione/messaggio_padre.htm

Copyright © 2013 Revelații ale cerului

Posted on 27 aprilie 2013, in Părintele Ceresc and tagged , . Bookmark the permalink. Lasă un comentariu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: