Monthly Archives: mai 2015

Jeanne le Royer – De la Revoluţia franceză la căderea lui Anticrist (I)

 

    Sora Jeanne le Royer s-a născut la 23 ianuarie 1731 în satul Beaulot, aproape de Fougèresîn Bretania. A primit o educaţie elementară, ştiind doar să citească; era o fire puţin colerică, rebelă şi dificilă.

La vîrsta de15 ani şi-a pierdut tatăl, iar cîţiva ani mai tîrziu mama.

La 18 ani a intrat ca slujnică la Mănăstirea Clariselor Urbaniste din Fougères.

Couvent_des_Clarisses_Urbanistes_de_Fougères

În data de 8 iulie 1752, la 21 de ani, a devenit călugăriţă conversă, responsabilă cu treburile gospodăreşti, în cadrul aceleiaşi mănăstiri, luîndu-şi numele de Sora Nativităţii.

Încă din copilărie a beneficiat de viziuni, extaze şi revelaţii, unele mai importante decît altele.

Adesea a fost ispitită de diavol care a încercat s-o înspăimînte şi să o facă să-şi schimbe hotărîrea de a se consacra lui Dumnezeu.

Într-o zi, în capela mănăstirii i-a apărut Isus care i-a spus : „V-am ales încă din copilăria voastră să opriţi mulţimea păcătoşilor care, în fiecare zi, cad în infern. V-am încredinţat viziuni şi revelaţii ca să le publicaţi şi să le faceţi cunoscute Bisericii mele…

Timpul este scurt. Ce vă spun aici, fiica mea, va fi citit şi povestit pînă la sfîrşitul secolelor.“(subl.ns.)

Altă dată Isus i-a vorbit despre viclenia diavolului.

„Cîte nu foloseşte demonul ca să seducă sufletele? Mai întîi pentru a le menţine în indiferenţa lor şi lîncezeala lor spirituală le lasă să înţeleagă că timpul convertirii nu a venit încă; că pentru a învinge obişnuinţa patimilor lor, le trebuie un har biruitor pe care Dumnezeu îl va da cînd va considera necesar (…)

În plus, ele zac într-o stare de moarte, în ciuda remuşcărilor conştiinţei lor şi a tuturor eforturilor cerului pentru a le scoate din această situaţie: predici, lecturi, indicaţii, atitudini bune, totul este neglijat, dispreţuit, călcat în picioare.

Nici acolo nu este harul care-ţi trebuie, spune demonul (…)

Cîte suflete văd căzînd în infern datorită acestei speranţe în ora morţii!

Deoarece în loc să primească harurile extraordinare pe care s-au bazat fără dovezi, nu le primesc decît pe cele obişnuite, sau mai puţin, ele abuzează de acestea pînă la capăt şi mor cum au trăit. Spiritul lor se tulbură şi inima lor se împietreşte (…) Atunci demonul îşi schimbă limbajul şi pune în joc ultima sa baterie pentru asaltul final pe care-l dă…le face să considere păcatele lor de neiertat şi mîntuirea lor imposibilă. Ce moarte!“

Sora Nativității a povestit că Dumnezeu atribuie fiecărei persoane un înger bun care să o ajute pe calea binelui. Cum sufletul se uneşte cu trupul şi apoi se desparte de acesta.

După moarte, îngerul îl însoţeşte în faţa tribunalului lui Dumnezeu şi, conform vieţii sale, sufletul pleacă în cer sau în purgator. Dacă sufletul pleacă în purgator, îngerul său îl vizitează şi îl consolează.

Pentru sufletul condamnat este diferit. Îngerul văzînd că toate eforturile sale sînt inutile, se îndepărtează de acesta, îl urmează de departe, după care îl abandonează puterii demonilor.

Primii săi directori spirituali au încercat să o îndepărteze de această chemare extraordinară. În schimb, noul său confesor, abatele Genet sosit la mănăstire în 1790, a redactat un manuscris al revelaţiilor şi viziunilor pe care le-a avut Sora Nativităţii şi pe care ea însăși i le-a dictat.

Jeanne de Royer a prezis revoluţia franceză din 1789 şi a văzut moartea regelui Ludovic al XVI-lea, ucis ulterior prin ghilotinare, în 21 ianuarie 1793.

„Într-o zi cînd eram în rugăciune în faţa Sfîntului Sacrament, Domnul mă făcu să văd că regele va fi omorît. Îl rugai să nu permită aceasta. Rugăciunile mele fură prea slabe…“

Revoluţia l-a obligat pe abatele Genet să se refugieze în Anglia, unde a distribuit, fără prea mare succes, cόpii ale manuscrisului.

Sora Nativităţii a fost şi ea obligată să părăsească mănăstirea, locuind la fratele său şi apoi la un locuitor din Fougères care i-a oferit adăpost. Aici a murit în amiaza zilei de 15 august 1798; avea 67 de ani.

După moartea sorei, abatele Genet a revenit în Franţa şi a recuperat toate manuscrisele. A murit însă subit în 1817, iar scrierile au ajuns în mîna unui prieten de-al său, care le-a vîndut unui librar parizian şi care le-a editat în mai multe ediţii.

Revelaţiile Sorei Jeanne de Royer descriu evenimente şi personaje care  au avut şi au un puternic impact negativ asupra istoriei umanităţii ultimelor secole. Veridicitatea lor este acum confirmată de realitatea în care trăim.

Profeţii

„Dăruiesc lumii haruri noi de convertire. Viziunile şi revelaţiile sînt în acest scop. Cel care este sfînt să se sfinţească mai mult şi cel care este pur, să se purifice mai mult, fiindcă timpul este scurt.“

Sectele

„Ai vrea fiica mea, ca eu să înlătur toate scandalurile, toate cultele false, toate sectele care seamănă neîncredere în Biserica mea şi critică cu rea voinţă adevărul singurului cult pe care l-am instituit. La fel s-ar vrea ca eu să fac să înceteze păcatul, care este originea primordială şi mereu renăscîndă a tuturor dezordinilor, singurul rău din lume, singurul duşman al neamului omenesc şi al lui Dumnezeu însuşi.

Să ştii că în privinţa religiei, cît şi a moravurilor, omul trebuie să fie liber să aleagă între bine şi rău; altfel nu aş putea să-mi exersez nici bunătatea mea, nici dreptatea mea.

În sfîrşit, dacă omul n-ar fi liber în acţiunile sale, el n-ar putea nici să merite, nici să nu merite, în consecinţă pentru el n-ar fi nici o răsplată să spere, nici o pedeapsă să se teamă.

De altfel, o persoană cu totul lipsită de iniţiativă nu poate să-mi aducă un omagiu care să mă onoreze; cultul său nu ar fi niciodată demn de mine.

De altfel dacă n-ar fi decît o singură religie în toată lumea, ce merit ar avea ea să o urmeze, cînd nu ar avea nici o alegere de făcut şi nu ar putea să se comporte altfel?

Dacă oamenii nu ar fi liberi să păcătuiască, ce ar merita abţinîndu-se?

Eliberaţi de concupiscenţă şi de ispite, starea lor pe pămînt ar fi asemenea aceleia a Sfinţilor din Cer, o stare de dreptate şi nu de încercare şi în plus, o dreptate atît de puţin merituoasă, că ea ar fi de neacceptat. (…)

Urmînd legea mea veşnică, omul, stăpîn absolut pe el însuşi, trebuie să fie ispitit şi încercat pentru un timp. Numai în aceste condiţii ţin să fiu onorat de omagiul inimii sale şi al acţiunilor sale. L-am făcut deci stăpîn să aleagă şi să decidă în toate; de aceea am dat posibilitatea ca, în orice încălcare s-ar afla, pentru a spune astfel, faţă de precept, să nu existe decît un pas între nesupunere şi fidelitate.

Aceasta este lucrarea dreptăţii mele.

Dar ajunge bunătăţii mele de a-i fi dăruit omului toate mijloacele de a evita răul şi a practica binele; şi aceasta este ceea ce am făcut în privinţa tuturor.

Nici o creatură nu va fi pierdută decît din vina ei.“

Judecata ultimă

„Într-o zi cînd mă aflam în spirit pe o cîmpie întinsă, singură cu Dumnezeu singur, Isus Cristos mi-a apărut şi din vîrful unei movile mi-a arătat un soare frumos fixat într-un punct al orizontului. Mi-a spus cu un aer trist: «Imaginea lumii trece şi timpul ultimei mele veniri se apropie. Cînd soarele este la apus, se spune că ziua trece şi că vine noaptea.

În faţa mea toate secolele sînt o zi.

Apreciez deci intervalul de timp pe care trebuie să-l aibă lumea prin distanţa care îi mai rămîne soarelui de parcurs.»

Am observat cu atenţie şi am apreciat că nu i-ar mai rămîne soarelui decît circa două ore.“

La o întrebare a Sorei, Isus i-a răspuns:

„Nu uita, nu trebuie vorbit de o mie de ani pentru lume; nu mai sînt decît cîteva secole, în număr mic ca durată.“

„Apoi văzui“, adaugă Sora „că şi-a păstrat pentru sine cunoaşterea precisă a numărului şi nu fusei tentată să-l întreb mai mult despre acest subiect, [fiind] mulţumită să ştiu că pacea Bisericii şi restabilirea disciplinei sale trebuie să țină un timp atît de mare.“

„Judecata Generală este aproape şi Marea mea Zi soseşte. Vai, cîte nenorociri la venirea ei! Cîţi copii vor pieri înainte de a se naşte! Cîţi tineri de ambele sexe vor fi ucişi în mijlocul drumului lor. Sugarii vor pieri împreună cu mamele lor! Vai de păcătoşii care vor trăi încă în păcat fără să fi făcut penitenţă!“

„Vai! Vai! Vai de ultimul secol! Iată ce a binevoit Dumnezeu să mă facă să văd în Lumina Sa.

Începui să privesc în Lumina lui Dumnezeu, secolul care trebuie să înceapă în 1800; văzui prin această lumină că judecata nu era şi că acesta nu va fi ultimul secol.

Apreciai, prin mijlocirea aceleiaşi lumini, secolul din 1900 pînă spre sfîrşit, pentru a vedea cu certitudine dacă el va fi ultimul. Domnul nostru îmi făcu cunoscut şi în acelaşi timp mă puse la îndoială, dacă acesta va fi la sfîrşitul veacului din 1900 sau în al celui din 2000. Dar ceea ce am văzut, este că, dacă judecata s-ar întîmpla în veacul din 1900, ea n-ar veni decît spre sfîrşit şi dacă lumea trece de acest secol, cele două decade ale secolului din 2000 nu vor trece fără ca judecata să aibă loc (subl.ns) , aşa cum am văzut-o în Lumina lui Dumnezeu.“

„Înainte ca Anticrist să vină, lumea va fi lovită de războaie sîngeroase. Popoarele se vor ridica unele împotriva altora; naţiunile cînd unite, cînd divizate se vor lupta cînd de o parte cînd de alta. Armatele se vor bate cumplit şi vor umple pămîntul de crime şi masacre. Aceste războaie interne şi externe vor pricinui enorme sacrilegii, profanări, scandaluri, rele nesfîrşite.

Drepturile Sfintei Biserici vor fi uzurpate, ea va avea mari necazuri.“

„Văd pămîntul în diferite locuri zguduindu-se de zdruncinături înspăimîntătoare. Văd munţi despicîndu-se cu vuiet şi semănînd teroare în împrejurimi.

Vîrtejuri de flăcări, de fum, de sulf şi bitum vor transforma în cenuşă oraşe întregi.

Toate acestea trebuie să se întîmple înainte de a veni omul perdiţiei.(Anticrist)“

Ea vede de asemenea că, pe măsură ce ne vom apropia de sfîrşitul lumii, cu cît va creşte numărul fiilor perdiţiei, cu atît va scădea cel al celor aleşi.

Această micşorare se va face „prin numărul mare al celor aleşi pe care Domnul îi va atrage la El, pentru a-i sustrage teribilelor nenorociri care vor lovi Biserica.“

Dar şi prin „numărul mare de martiri, ceea ce va face să scadă considerabil, pe pămînt, numărul copiilor lui Dumnezeu, în timp ce credinţa se va întări în aceia pe care spada nu-i va secera.“ Şi prin „mulţimea de apostaţi care vor renunţa la Isus Cristos pentru a urma tabăra duşmanului său.“

„Aceasta va fi cea mai nefastă dintre erezii. Credinţa va cunoaşte o nouă dezvoltare: anumite ordine religioase ar renaşte într-o mică măsură; altele ar fi fondate şi fervoarea lor ar fi mare.

Majoritatea acestor ordine ar rezista pînă în timpul lui Anticrist, sub domnia căruia, toate comunităţile ar suferi martiriul, ar fi zdrobite şi distruse. “

Biserica înainte de Anticrist

Ea anunţa un nou asalt împotriva Bisericii, printr-o erezie înternă ale cărei trăsături iniţiale le descrie; ea şi păstră pentru mai tîrziu descrierea completă a acestei erezii nefaste.

„Spiritul satanei se va dezlănţui împotriva Bisericii, uniuni, adunări, societăţi secrete…

Mai întîi Biserica va condamna doctrina lor nefastă. Atunci susţinătorii satanei se vor ascunde în întuneric şi vor face să apară un număr mare de lucrări care vor face mult rău.

Totul se va întîmpla în linişte, învăluit într-un secret inviolabil. Va fi asemenea unui foc care arde pe dedesubt, fără zgomot şi care se va întinde încetul cu încetul.

Aceasta va fi cu atît mai grav pentru Sfînta Biserică, cu cît Ea nu va observa așa de devreme aceste focuri.“

„Cîţiva preoţi vor zări fumul acestui foc blestemat. Ei se vor ridica împotriva acelora la care vor observa bizarerii în îndeplinirea cu evlavie a practicilor ecleziastice şi care se vor îndepărta de bunele tradiţii ale Bisericii.“

„Bieţii adepţi ai acestor doctrine îşi vor spune între ei: «Să fim atenţi să nu fim descoperiţi. Să nu spunem despre ce este vorba şi care este secretul nostru…În aparenţă, să ne supunem asemenea copilaşilor fără apărare. Să ne apropiem de sacramente…Să nu ne agităm, ci să acţionăm cu pace şi blîndeţe.»“

„Cînd vor vedea că au cîştigat un mare număr de discipoli, un număr atît de important cît cel al unui mare regat, atunci aceşti lupi răpitori vor ieşi din cavernele lor, îmbrăcaţi în piei de oaie. Oh! Cît va avea de suferit Sfînta Biserică!

Ea va fi atacată din toate părţile, de cei străini de ea, dar şi de către propriii ei copii care, precum viperele, îi vor sfîşia măruntaiele sale şi se vor aşeza de partea duşmanilor săi.“

„La început, ei vor ţine ascunsă legea lor blestemată. Această lege va fi aprobată de către toţi complicii lor, dar nu va apărea decît cu cîţiva ani înainte de venirea lui Anticrist.“

„Văd în Dumnezeu că preoţii vor fi uimiţi de o asemenea schimbare survenită fără să mai fi fost discursuri ca de obicei. În acest timp, preoţii Domnului mai luminaţi de către Spiritul Sfînt, vor fi cuprinşi de teamă în fața nesiguranței modului în care aceasta se va schimba.“

„Oh, Dumnezeule, în ce agitaţie văd Sfînta Biserică cînd îşi va da seama, dintr-o dată, de progresele acestor nelegiuiţi, de extinderea lor şi de numărul de suflete pe care-l vor antrena de partea lor.

Această erezie se va întinde atît de departe, încît va părea că învăluie toate ţările şi toate statele. Niciodată, nici o erezie nu va fi fost atît de nefastă!“

Sora Nativităţii vede încă ce se va întîmpla mult mai tîrziu, peste o jumătate de secol, după momentul în care totul va fi început pînă în epoca în care Biserica va realiza aceasta.

La început, această erezie va avea un aer minunat. Ea se va impune prin aparenţa de bunătate şi chiar de pioşenie. Aceasta va fi o capcană care va seduce un număr mare de oameni.

„Pentru a reuşi mai bine, aceşti sectanţi vor simula mai întîi un mare respect pentru Evanghelie şi lumea catolică.

Ei vor face să apară chiar şi cărţi de spiritualitate… Şi nu se va pune deloc la îndoială sfinţenia lor.

Din curiozitate persoanele şovăitoare în credinţă se vor lăsa pradă unei dorinţe arzătoare de a şti ce se află în aceste noutăţi religioase.“

„ Niciodată nu va fi văzută atîta înşelătorie, înfățișată cu un aer de aparentă religiozitate.

Aceşti ipocriţi religioşi vor avea dicursuri frumoase pentru a atrage sufletele înfumurate şi curioase. Acestea vor alerga spre toate aceste noutăţi şi se vor lăsa prinse mai uşor decît peştii în plasă.“

„Pentru a evita astfel de nenorociri, va trebui, cu ajutorul harului, să ne ataşăm, inviolabil de credinţă.

Totdeauna va trebui să ne amintim de credinţa originară, astfel încît legea sfîntă a lui Isus Cristos să rămînă pînă la ultima suflare, sprijin şi regulă de comportament…

Pentru iubirea lui Dumnezeu trebuie respinse aceste bizarerii extraordinare.“

Notă: conform calendarului gregorian secolul al XIX-lea începe în anul 1801, secolul al XX-lea în anul 1901, iar secolul al XXI-lea în anul 2001.

Sursa: http://leraton-laveuretl-aigle.blogspirit.com/archive/2009/04/02/propheties-jeanne-le-royer.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

 

Multe adevăruri vor fi date la o parte și doctrine false vor fi răspîndite în lumea întreagă

Mesajul Sfintei Fecioare Maria din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr.4139 din 13 mai 2015

Dragi copii, îngenuncheați în rugăciune. În mîini cu Sfîntul Rozar și cu Sfînta Scriptură, în inimă cu iubire pentru adevăr. Fiți credincioși lui Isus și adevăratului Magisteriu al Bisericii Sale. Vremuri grele vor veni peste cei credincioși. Multe adevăruri vor fi date la o parte și doctrine false vor fi răspîndite în lumea întreagă. Rămîneți alături de adevăr. Eu sînt Mama voastră, Sfînta Fecioară a Durerilor și sufăr din cauza a ceea ce va veni peste voi. Nu vă încrucișați brațele. Tăcerea celor drepți îi va întări pe dușmanii lui Dumnezeu. Nu dați înapoi. Isus al Meu este foarte aproape de voi. Orice s-ar întîmpla, rămîneți cu Isus. Curaj. Mergeți înainte cu bucurie. Acesta este mesajul pe care vi-l transmit în numele Sfintei Treimi. Vă mulţumesc pentru că mi-aţi permis să vă reunesc aici încă o dată. Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului şi al Spiritului Sfînt. Amin. Pacea să fie cu voi.

Sursa: http://pedroregis.com/mensagens_por.php

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Niciodată pînă acum, de la Crucificarea Mea încoace, Creștinătatea nu a îndurat o asemenea persecuție

Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine
Mesajul (1334) din Cartea Adevărului

Miercuri, 6 mai 2015

jesus-misericordieux

Multiubita Mea fiică, Lacrimile Mele curg în valuri mari în acest moment cînd Cuvîntul Sfînt al lui Dumnezeu este rupt în bucăți.

Iubirea pentru Mine, Isus Cristos, s-a risipit și spiritul Bisericii Mele s-a ofilit într-atît încît curînd va deveni nimic altceva decît un deșert. Va deveni lipsit de viață și numai adevărata credință din Biserica Mea va mai ține ritmul constant al bătăilor Inimii Iubirii Mele, în timp ce orice lucru care o înconjoară va deveni uscat, și ultima picătură de viață îi va fi stoarsă.

Niciodată pînă acum, de la Crucificarea Mea încoace, Creștinătatea nu a îndurat o asemenea persecuție cauzată de disprețul pentru Cuvîntul lui Dumnezeu.

Tot ceea ce este considerat sacru în Împărăția Tatălui Meu din Cer este decimat de om, a cărui inimă nu mai simte iubirea pentru Creatorul Său, Dumnezeu cel Preaînalt. Cei care Îi rămîn credincioși Lui și care Îl iubesc și Îl prețuiesc pe El, vor simți Suferința Sa în inimile lor ca pe o sabie care străpunge și produce o mare suferință, dar nu ucide. Cei cu adevărată iubire față de Dumnezeu nu vor putea să se separe de El deoarece ei sunt legați de El cu un cordon ombilical care nu poate fi rupt.

Dumnezeu, prin Milostivirea Sa, îi va distruge pe dușmanii Săi care încearcă să fure sufletele celor care au numele scris în Cartea Vieții. Timpul Meu aproape că este asupra voastră.

Să nu renunțați niciodată la speranță, să nu disperați, atunci cînd asistați la lucrările dușmanului Meu și vedeți viteza cu care viclenele lui căi nelegiuite sunt acceptate de sufletele care nu bănuiesc nimic. Eu sunt în primul rînd Dumnezeul Multrăbdător și Milostivirea Mea va fi revărsată din abundență peste rasa umană printre flăcările Iubirii Mele. Aceste flăcări vor insufla celor care s-au depărtat de la Mine o reînnoire a credinței în Mine, și îl vor distruge pe satana și pe fiecare demon și înger căzut care țin ostatice acele sufletele care îmi aparțin Mie, dar s-au separat de Mine.

Timpul Meu va sosi, însă nu înainte ca lumea să vadă semnele prezise în Cartea Revelațiilor și în Cartea Adevărului. Nu vă temeți de Mine. Pregătițivă pentru Mine. Respingeți falsele promisiuni făcute de dușmanii Mei. Rămîneți întotdeauna fideli Cuvîntului Meu. Dușmanii Mei nu vor face niciodată parte din Împărăția Mea. Iubiții Mei credincioși, inclusiv cei care Mă vor chema în timpul Avertismentului, nu vor muri niciodată. Căci a lor este Noua Împărăție – Împărăția Mea – Cea promisă Mie, Mesia, Regele tuturor timpurilor – o lume fără sfîrșit.

Poate că acesta este un timp al confuziei, al divizării, al tristeții și al dorinței celor care Mă reprezintă pe acest pămînt – de a proclama Adevărul. Dar să știți aceasta: Eu sunt Adevărul. Adevărul nu moare niciodată. Împărăția Mea este veșnică și voi, iubiții Mei copii, Îmi aparțineți Mie. Stați aproape de Mine. Eu vă voi conduce la moștenirea voastră de drept. Încredeți-vă în Mine. Ascultați-Mă în aceste mesaje – Cartea Adevărului. Ea este Darul lui Dumnezeu pentru voi, ca astfel voi să nu uitați niciodată Promisiunea Mea de a veni din nou să-i judec pe cei vii – cei în viață pe pămînt, cît și pe cei care au murit în Harul Meu.

Eu vă voi arăta acum semne de tot felul, pretutindeni în lume. Cei care sunt binecuvîntați cu Darul Duhului Sfînt vor ști că acestea v-au fost trimise vouă din Porunca Preaiubitului Meu Tată.

Mergeți în Pace. În aceste timpuri ascultați-Mă pe Mine numai prin aceste mesaje.

Eu vă iubesc cu pasiune pe toți și v-am revendicat ca fiind ai Mei. Nici un om să nu încerce să fure nici măcar un suflet de la Mine pentru că va suferi chinurile veșnice pentru faptele sale.

Al vostru Isus

Sursa: http://profetieavertisment.ro/mesaje/1334/niciodata-pana-acum-de-la-crucificarea-mea-incoace-crestinatatea-nu-a-indurat-o-asemenea-persecutie/

 

Regele şi războiul

 Ziua Europei

Prima decadă a lunii mai este bogată în evenimente. În zilele de 8 şi 9 mai au fost sărbătoriţi şaptezeci de ani de la terminarea ultimului război mondial, aliaţii de altă dată comemorînd separat evenimentul într-o Europă profund divizată.

Regii

10 mai, „Ziua Regalităţii“ marchează trei momente istorice importante : începutul domniei lui Carol I, independenţa de stat şi încoronarea primului rege al ţării. Între 1866 şi 1947 această dată a reprezentat ziua naţională a României.

Deşi diferite ca şi conţinut, aceste evenimente au un element comun: Casa Regală a României.

RMihai

Regele Mihai, ca şef de stat este cel care a contribuit decisiv, prin poziţia pe care a adoptat-o la 23 august 1944, la scurtarea cu cel puţin şase luni a celui de-al doilea război mondial.

Cu toate acestea, Majestatea Sa, ca ultim şef de stat în viaţă din acea perioadă, nu a fost niciodată invitat de nici unul dintre aliaţi să participe la vreuna din comemorări, nerecunoscîndu-i-se astfel aportul său imens în soluționarea acestui conflict.

Am asistat şi eu, zilele acestea, la o manifestare de comemorare a eroilor căzuţi în război. M-a mîhnit faptul că celor sovietici nu li s-a acordat importanţa pe care o merită. Adevărul istoric trebuie respectat.

Istoria trebuie să ne-o asumăm cu bune şi rele.

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Trăiți într-o epocă mai rea decît în timpul potopului

Mesajul Sfintei Fecioare din Anguera, Regina Păcii către Pedro Régis

Mesajul nr. 4130 din 21 aprilie 2015

Dragi copii, am venit din Cer să vă conduc la Acela care este Unicul și Adevăratul vostru Mîntuitor.

Fugiți de păcat și slujiți-l cu credință pe Domnul. Nu permiteți ca flacăra credinței să piară din voi. Sînt plină de speranță. Mîine va fi mai bine pentru bărbații și femeile de credință. Trăiți într-o epocă mai rea decît în timpul potopului și este momentul întoarcerii voastre. Nu rămîneți așa. Dați-mi mîna voastră și eu vă voi conduce pe un drum sigur. Cunosc necesitățile voastre și mă voi ruga la Isus al meu pentru voi. Nu vă pierdeți curajul. Omenirea va găsi pacea o dată cu triumful final al Inimii mele Imaculate. Rugați-vă. Numai prin puterea rugăciunii puteți să înțelegeți Apelurile mele. Mergeți înainte. Dumnezeu ține totul sub control. Aveți încredere în El și veți fi victorioși. Acesta este mesajul pe care vi-l dau astăzi în numele Preasfintei Treimi. Vă mulțumesc că mi-ați permis să vă reunesc aici încă o dată.

Vă binecuvîntez în numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului Sfînt. Amin.

Pacea să fie cu voi.

Sursa: http://pedroregis.com/mensagens_por.php

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Baniera mea marială este o puternică armură pentru acest sfîrșit al timpurilor!

Apelul Sfintei Fecioare Maria către copiii lui Dumnezeu

26 aprilie 2015

Baniera marială

Pacea lui Dumnezeu să rămînă în voi și protecția mea maternă să vă însoțească întotdeauna.

Copilașilor, arborați în familiile voastre Baniera (stindard care se poartă în procesiuni) Celor Două Inimi ale Noastre și purtați-o la gîtul vostru împreună cu rozarul meu, pentru că ea va fi simbolul victoriei împotriva forțelor răului. Copilașii mei, trebuie să țineți pregătită baniera mea marială, ea reprezintă drapelul victoriei pentru aceste ultime timpuri; toate familiile în care se va afla baniera mea, vor fi protejate și nici o forță malefică nu va putea să vă facă rău. Baniera mea marială este o puternică armură pentru acest sfîrșit al timpurilor.

Copilașilor, vreau ca baniera marială să fie drapelul poporului lui Dumnezeu; arborați-o de fiecare dată cînd vă rugați, pentru că ea este scutul protector împotriva forțelor răului. Toate familiile și toți cei care vor purta baniera mea împreună cu rozarul vor fi protejați de către Armatele Cerești și în ora morții voastre vă voi asista și nu vă voi lăsa să vă pierdeți. Să fie binecuvîntată de unul din preoții mei favoriți, pentru ca voi să fiți protejați noaptea și ziua și ca adversarul meu să nu poată să vă atingă, nici să vă facă vreun rău; baniera mea marială vă va proteja tot timpul, mai ales în orele de odihnă nocturnă. Puteți să puneți, de asemenea, baniera mea marială împreună cu Ichtus-ul pe ușa de la intrarea în casele voastre; aceasta vă va proteja și va fi semnul și permisiunea pentru ca atunci cînd, Îngerul Dreptății Divine va trece prin orașul vostru, el să meargă mai departe și să nu atingă cu sabia dreptății casele și familiile voastre.

Pregătiți-vă deci, Armata Mea Luptătoare, arborați Baniera mea marială în toate bătăliile voastre spirituale și vă voi dărui victoria în fiecare zi. Nu vă fie teamă, copiii mei, această Mamă nu vă va abandona; conformați-vă indicațiilor mele pe care le transmit prin mijlocitorii acestor ultime timpuri; nu respingeți mesajele mele, deoarece ele sunt vocea Cerului care vă călăuzește în aceste timpuri de confuzie și bătălie spirituală.

Vă iubesc.

Mama voastră,

Sfînta Fecioară Maria (Maria Santificadora)

Faceți   cunoscute mesajele mele întregii omeniri.

Maria Santi

Sursa: http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Cruciada specială de rugăciune din 7 mai 2015

În ziua de 7 mai 2015, toţi membrii grupurilor de rugăciune, din fiecare ţară, sînt invitaţi să se roage Cruciada specială de rugăciune, pentru a-L ajuta pe Isus să salveze sufletele.

Tema lunii: laude, ofrande și discipoli

Se vor recita:

  1. Rozarul Sfintei Fecioare (dacă este posibil cele 3 Mistere tradiţionale);
  2. Rozarul Îndurării Divine;
  3. Cruciada specială care cuprinde rugăciunile nr.: 96, 5, 9, 10, 34, 35, 48, 51, 69, 72, 75, 91, 92, 93, 94, 95, 97,101, 103, 108, 109, 115, 119, 121, 123, 145 , 163,168, 96.
  4. Recitarea Rugăciunii (155) a Cruciadei pentru protejarea acestei Misiuni a Mîntuirii;
  5. Consacrarea la Inimile Imaculate ale lui Isus şi ale Mariei;
  6. Rugăciunea către Arhanghelul Mihai;
  7. La sfîrşit, cu rozarul în mînă, vom recita de 50 de ori Rugăciunea 132 a Cruciadei, pentru protejarea acestei misiuni (Mesajul din 31 ianuarie 2014).

„Fiica Mea preaiubită, doresc să instruiesc Grupurile Cruciadei Mele de Rugăciune pentru a fi vigilente atunci cînd se vor înfiinţa, în naţiunile lor. Trebuie să păstreze apa sfinţită în preajmă, să aibă un Crucifix al Meu şi să recite această Rugăciune specială a Cruciadei pentru Binecuvîntarea şi Protecţia Grupului Cruciadei de Rugăciune.“ (Rugăciunea nr.96)

„Vă rog să recitaţi această rugăciune, înainte şi după fiecare întîlnire de rugăciune.“ (Mesajul lui Isus către Maria Îndurării Divine din 25 ianuarie 2013)

Sursa: http://www.internetgebetskreis.com/news/croisade-de-pri%C3%A8re-speciale-du-7-du-mois-/

Dubla semnificație a zilei de 1 Mai

flori-de-camp5

   „1 Mai‟ este universal recunoscută ca „Ziua Internațională a Muncii‟ decretată, în 1889, de către Congresul Internaționalei Socialiste în memoria victimelor mișcărilor greviste din Chicago de la sfîrșitul secolului al XIX-lea. Participanții la acele ample manifestații au cerut reducerea timpului zilnic de muncă la opt ore.

Sărbătoarea s-a extins în întreaga lume, regimurile comuniste, mai degrabă confiscînd-o, prin defilări și adunări la care prezența oamenilor muncii era obligatorie.

Tot la data de 1 Mai, dar în 1776, Johann Adam Weishaupt, profesor de drept canonic al Universității din Ingolstadt și membru al Lojii masonice „Theodor zum guten Rath‟ a fondat societatea secretă germană „Illuminati‟ din Bavaria, ai cărei membri sînt suspectați a fi responsabili, printre altele, de izbucnirea Revoluției franceze, de comploturi împotriva Bisericii catolice romane și de creare a Noii Ordini Mondiale, ca elită mondială ocultă, avînd ca scop constituirea unui guvern mondial, reducerea și supravegherea populației lumii, introducerea noii religii mondiale New Age.

Numeroase evenimente istorice sînt văzute ca etape ale unui plan în curs de desfășurare pentru a ajunge la dominarea lumii.

În esență, pentru Adam Weishaupt, Ordinul Illuminati a constituit sinteza tuturor societăților secrete-a derivatelor lor, a speranțelor lor, a iluziilor lor- cea mai seducătoare și fără îndoială, cea mai eficace.

Ridicîndu-se gradual în sînul Ordinului, iluminatul realiza că toate tentativele de descoperire a pietrei filosofale, a reîntîlnirii cu adevăratul Cristos sau a prefacerii plumbului în aur, nu sînt decît procedee simbolice de a opera transformarea interioară a omului, subsumarea ființei sale părților lui cele mai nobile, demnității naturii sale: rațiunea, spiritul și în sfîrșit trupul reînnoit.

Surse: http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_Muncii

http://fr.wikipedia.org/wiki/Illumin%C3%A9s_de_Bavi%C3%A8re

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului