Jeanne le Royer– De la Revoluția franceză la căderea lui Anticrist (II)

Domnia lui Anticrist

„Cu cîţiva ani înainte de venirea marelui meu duşman, satana va face să apară falşi profeţi, care îl vor anunţa pe Anticrist ca fiind adevăratul mesia promis şi care vor proceda în aşa fel încît să distrugă toate valorile Catolicismului…Şi eu, adăugă el, voi face să profețească copiii şi bătrînii.

Cu cît se va apropia mai mult domnia lui Anticrist, cu atît mai mult erorile satanei vor fi răspîndite peste tot pămîntul, mai mult, adepții săi își vor da toată silința pentru a-i face să cadă pe credincioşi în plasele sale…

Pentru a copia cu dificultate Instituţiile Sfinte ale Bisericii, duşmanii religiei vor înființa ordine de pretinse călugăriţe, care vor face votul de castitate şi care vor contribui efectiv la acțiunea distrugătoare a satanei.

La rîndul său, el va dărui acestor femei o frumuseţe remarcabilă; va face lucruri minunate prin intermediul lor, astfel încît, toate privirile să fie fixate asupra lor; din această cauză aceste «vestale virgine» vor fi considerate un fel de divinităţi. «Vestalele satanei» vor fi în admirația tuturor prin etalarea de extaze, preziceri, revelaţii ale unor chestiuni oculte.

Nu se va auzi vorbindu-se decît despre aceste lucruri uimitoare şi de cele ale acelor falşi învățați care, la rîndul lor, se vor strădui să neliniștească populația cu evenimente uimitoare în care diavolul va juca un mare rol.

Aceşti pretinși sfinţi, aceşti binefăcători atît de onoraţi vor avea adunări nocturne cu pseudocălugăriţele, care făcuseră votul castităţii. Una dintre aceste «vestale virgine» ale satanei îl va naşte pe însuşi Anticrist, care va avea probabil ca tată pe unul din şefii principali ai acestor reuniuni nocturne.“

Demonii vor pune în legea lor ideea absurdă care neagă Întruparea Cuvîntului lui Dumnezeu făcut om în sînul Fecioarei Maria. (subl.ns.) Ei vor cere să se desființeze complet acest admirabil mister.“

„Această Lege va fi aprobată de către toți complicii lor, dar nu se va răspîndi decît cu cîțiva ani înaintea venirii lui Anticrist. Văd în Dumnezeu că preoții vor fi uimiți de o asemenea schimbare…“ 

„În acest timp, preoţii Domnului, mai luminaţi de către Spiritul Sfînt, vor fi cuprinşi de teamă în fața nesiguranței modului în care aceasta se va schimba…“

„Oh, Doamne! În ce agitaţie văd Sfînta Biserică cînd îşi va da seama, dintr-o dată, de progresele acestor nelegiuiţi…

Niciodată o erezie nu va fi fost atît de nefastă!“

„În Biserică, va fi vărsat mult sînge pentru apărarea acestui adevăr. Adepţii demonului, adică ticăloşii nu vor vrea să-i tolereze nici pe preoţi, nici Sfîntul Sacrificiu, nici altarele. Ei vor vrea să nu mai existe nici un semn de credinţă; ei nu vor mai suporta nici chiar simplul semn al crucii din partea unui creştin.“

„Aceşti ticăloşi vor avea altarele lor şi templele lor unde preoţii lor vor încerca să imite ceremoniile adevăratei religii. Ei vor falsifica sacramentele.(subl.ns) Deci,  religia lor, nefiind fondată decît pe plăcerea simţurilor, ei vor dispreţui  în sinea lor viaţa plină de chinuri, mortificarea şi suferinţele. Aceşti şarlatani abili se vor folosi de viclenii, pentru a-i seduce pe oamenii simpli; ei îi vor înșela. Aceasta se va manifesta în curînd prin dispreţul sincer pe care-l vor avea pentru credinţa şi morala Evangheliei.

Ei vor sfîrşi prin a înţelege că sînt descoperiţi, deoarece nu se va mai vrea să se recurgă la ministerul lor, nici chiar să se comunice cu ei. Îşi vor pierde în curînd onoarea şi reputaţia în fața întregii lumi. Oamenii de rînd, în loc să-i cinstească îi vor fugări cu un dispreţ de netăgăduit. Cînd se vor vedea descoperiţi, se vor sfătui cu şefii lor ascunşi în cel mai faimos oraş, cu cei care sînt autorii credinţei lor şi legislatorii lor. Vor face o nefastă adunare. Acolo, prin efectul harului, unii se vor ţine de o parte şi îşi vor spune între ei: «Să nu mai pierdem timpul; să plecăm acum şi să nu mai ascultăm de aceştia.» Ei le vor spune ticăloşilor: «Nu mai sîntem ai voştri; revenim la Biserică cu inima sinceră şi căită.»

Ei vor fugi în mare viteză, de frică să nu fie opriţi de către acoliţii satanei. Deveniţi pocăiţi, vor deveni credincioşi harului şi Dumnezeu îi va proteja. Nu se vor teme să facă cunoscut, chiar şi în public ceea ce erau înainte. Vor fi primiţi cu îndurare de către Biserică. Ca predicatorii care predică pe şoptite, ei vor merge şi vor instrui rudele lor, prietenii lor şi pe toţi cei care îi vor ști a fi căzut în propria lor ipocrizie. Prin aceste acţiuni, se vor vedea în toate părţile convertiri admirabile.“

„Cei răi complotează împotriva Bisericii mele, dar conform deciziilor dreptăţii mele, ei vor pieri şi legile lor profanatoare vor fi abrogate. Da…ei vor pieri; aceasta s-a decis; sentinţa este pronunţată!

Cu braţul meu puternic, îi voi azvîrli asemenea trăznetului în fundul abisului, unde ei vor cădea atît de repede şi cu atîta violenţă ca Lucifer şi acoliţii lui.“

Disperaţi, ticăloşii vor face apel la satana, care, în adunarea lor, le va spune: „Să nu mai pierdem timpul. De fapt, vreau să vă fac să triumfaţi. Vreau să ruinez toate naţiunile care vă sînt împotrivă. Vreau să vă fac stăpîni ai universului. Veţi fi adoraţi ca nişte dumnezei, acoperiţi de aur şi argint într-o cantitate la fel de mare ca nisipul mării.“

„Vă voi dărui un şef care va fi puternic în fapte şi în cuvînt, un şef care va stăpîni toate ştiinţele în cel mai înalt grad. Nu va avea zece ani şi va fi deja mai puternic şi mai învăţat decît voi…

Dar nu va acţiona în plenitudinea forţei sale decît la vîrsta de treizeci de ani.

Voi face din el  un dumnezeu care va fi adorat asemenea lui Mesia cel aşteptat.

Încă din copilărie, îl veţi recunoaşte drept regele vostru…“

Satana le va spune ticăloşilor: „Necredincioşi patriei voastre şi legii voastre, iată ce sînteţi voi… şi cîte cuceriri  fac în fiecare zi pentru voi! În ciuda acestui lucru voi îmi sînteţi necredincioşi şi ingraţi. Vreau, ca stăpîn,  şi pretind ca voi să-mi daţi semnătura voastră. Aceasta va fi dovada că, de acum înainte vă angajaţi să vă sacrificaţi toţi pentru mine, în timp şi în veşnicie, să mă slujiţi cu fidelitate şi fără rezerve, să-mi cîştigaţi supuşi.“

„Vom face un contract prin care demonul se obligă să-şi ţină promisiunile.“

„Fiecare, va spune  satana, să vină să-şi pună semnătura pe contract şi să se angajeze, prin jurămînt, să-mi fie credincios pînă la moarte!“

„Şi aceşti nenorociţi, nebuni de bucurie, încîntaţi de promisiunile demonului, fermecaţi de iluziile pe care spiritele minciunii le vor crea în imaginaţia lor, aceşti nenorociţi vor semna…de bunăvoie şi cu plăcere. Ei vor ajunge chiar să spună : « Dacă am avea o mie de vieţi, le-am sacrifica pentru voi!»

Seducătorul va răspunde: „Nu aveţi nicidecum o mie de vieţi…Vreau numai ca voi să renunţaţi la toate preceptele pe care pretinsul Fiu al celui Preaînalt le-a stabilit în Biserica sa. Vreau ca aceia dintre voi care au fost botezaţi să renunţe la botezul lor…Trebuie ca voi să-l urîţi la fel ca mine pe acest presupus Dumnezeu, de acum înainte să mă veneraţi printr-un cult de adorare şi iubire: acest cult care se impune de la sine şi pe care-l merit mai mult şi pe drept cuvînt. Vă voi dărui totul din belşug.“

Se va decide ca această nenorocită lege să fie pusă în aplicare…

Ea conţine atîtea blasfemii, imprecaţii şi ticăloşii  împotriva adorabilului nostru Mîntuitor, încît Sora nu a îndrăznit să dea detalii…

Cei nelegiuiţi vor  îndemna  poporul să renunţe la acest Isus pe care-l vor califica ca fals profet. Dar se vor scurge mai mulţi ani înainte ca ei să recurgă la constrîngere prin intermediul trupelor diabolice de soldaţi.

Atunci va veni persecuţia supremă şi vor fi atîţia martiri cîţi au fost în primele secole ale bisericii.

Sora Nativităţii precizează: „Cînd complicii lui Anticrist vor începe să facă război, ei se vor afla aproape de Roma, unde vor triumfa…De ce sînt sigură, este faptul că Roma va pieri cu totul; Papa va suferi martiriul şi scaunul său va fi pregătit pentru Anticrist. Nu ştiu exact dacă aceasta se va face puţin înaintea lui, sau prin însuşi Anticrist cînd va intra în cursul victoriilor sale.

Anticrist va fi înconjurat de o legiune de demoni care, sub forma unor îngeri de lumină, vor veni să-l liguşească. În timpul triumfului său, Dumnezeu îl va trimite, în sprijinul bisericii sale, pe Sfîntul Mihail împreună cu armatele sale de îngeri. Arhanghelul va apărea el însuşi pentru a-i întări pe credincioşi în credinţă. Mîna sa îi va ascunde în refugii secrete, unde ei vor supravieţui pînă la sfîrşitul lumii.

Modalitatea cea mai înjositoare de tortură pe care o vor aplica martirilor, va consta în reproducea tuturor împrejurărilor crucificării Învăţătorului lor, în ura şi dispreţul dureroasei sale Patimi.

Acest pămînt va deveni un loc oribil, acoperit de un întuneric dens, în care se vor refugia spectre hidoase.

Sărmanii creştini care se vor lăsa surprinşi şi care vor fi semnat această lege blestemată, vor fi consternaţi şi vor fugi înspăimîntaţi dintr-o parte în alta.

Dar, în momentul căderii lui Anticrist şi a complicilor săi în străfundul abisului, Dumnezeu va cruţa un anumit număr din duşmanii săi: cei care vor fi fost cel mai puţin criminali. El le va permite ca ei să cadă alături de abisul de foc.

Harul lui Dumnezeu va veni să-i caute pe cei care vor vrea să-l primească. El se va oferi acelora care au căzut alături de abis. Două treimi vor fi înghiţite de infern. Cea mai mare parte a treimii va trece la Domnul.“

Triumful Bisericii şi generaţia sfîntă

Sora Nativităţii vede că după catastrofa ultimilor ani, Sfînta Biserică va supravieţui pe pămînt, într-o mare pace şi într-o profundă stare de calm.

Biserica nu va fi nicidecum distrusă.

Păcătoşii care vor păstra cîteva rămăşiţe de credinţă vor simţi că harul va renaşte în inimile lor. Ei se vor converti  în totalitate la Dumnezeu. Ei vor fi atît de trişti de păcatele lor, încît mulţi vor muri de durere. Ei vor fi toţi sfinţi şi adunarea credincioşilor va răsuna de rugăciuni fierbinţi de mulţumire.

Ea anunţă de asemenea că vor intra în interiorul Bisericii popoare care nu primiseră botezul şi care nu-l cunoscuseră niciodată pe adevăratul Dumnezeu. Ele îşi vor recunoaşte  deschis lipsa lor de credinţă.

Copiii Bisericii, legaţi între ei prin caritate, vor forma un fel de republică: cea mai perfectă cum nu s-a văzut niciodată pe pămînt.

Nu vor exista nici legi civile, nici jurisdicţie, nici poliţie care este din afară: nu se va cunoaşte decît autoritatea lui Dumnezeu. Fiecare va urma Legea Sfîntă, ca principiu de conştiinţă şi iubire, fără a se îndepărta cîtuşi de puţin de ea. Aceasta va fi adevărata teocraţie; aşa cum ar fi fost singurul guvern al lumii, dacă omul n-ar fi păcătuit deloc. Bunurile vor fi în comun, fără deosebire între al meu şi al tău; în acest mod Biserica primară nu a fost decît o schiţare a acesteia.

„Astfel va fi, spune sfînta călugăriţă, noua patrie a copiilor lui Dumnezeu, în comparaţie cu restul lumii. Ne vom bucura de alte avantaje ale acestui loc atît de agreabil, în interiorul strîmt al acestui nou pămînt Gessen; în timp ce în interiorul altor ţări vecine sau îndepărtate, nu se va vedea decît un haos oribil.“

Ea îi vede de asemenea pe credincioşi ocupaţi, mai întîi cu construirea de temple pentru a celebra acolo Sfintele Taine.

Însuși Dumnezeu le va furniza materialele pentru aceste biserici şi va indica maniera de a le folosi.

„Preoţii vor restabili frumosul oficiu al cultului, vor celebra, vor predica, vor instrui şi nu vor înceta de a pregăti inimile pentru întoarcerea lui Mesia; cu toate că nu pot să ştie timpul precis al celei de-a doua veniri.

După spusele lor, vom aştepta din zi în zi.

Pentru majoritatea credincioşilor cuminecarea va fi frecventă, chiar zilnică. Se va depăşi cu mult fervoarea Bisericii primare. Fiecare va lucra cumpătat, mai mult decît de nevoie, de o manieră moderată, cu singurul scop de a face să supravieţuiască un corp aproape ceresc şi pentru a întreţine o viaţă care se aşteaptă în fiecare zi să se sfîrşească.

Cea mai mare grijă a tuturor va fi aceea a cultului altarelor. Se vor auzi imnuri de bucurie şi niciodată cîntece profane cu accente lascive.“

C. Sixtina

Sfîrşitul unei lumi rele

„Soarele, devenit întunecat şi sumbru, se va opri din drumul său…Toate astrele cer  să fie purificate de crimele la care au fost martore printr-un fel de complicitate…; mai mult încă, pămîntul strigă răzbunare împotriva nerecunoştinţei păcătoşilor şi vrea să fie purificat de  nelegiuirile care l-au murdărit și care l-au transformat într- o scenă dezgustătoare …marea, focul, aerul şi toate elementele, totul ia un aer de răzbunare, pe care o cere dreptății divine împotriva păcătoşilor…

Numaidecît aud o voce atotputernică care spune:

«Da, iată momentul în care am să reînnoiesc totul…

Vreau să fac ceruri noi şi un pămînt nou şi aceasta se va face într-o clipită.»

Un foc extraordinar nemaivăzut ţîşnit din bolta cerească şi răspîndit în văzduh, coboară pe pămînt unde, într-un minut, a ars tot, a distrus tot, a purificat tot, fără să rămînă nici o singură urmă de murdărie.

Astfel, prin foc se va face această purificare substanţială, această admirabilă regenerare a elementelor întregii naturi, din care va rezulta un pămînt nou şi ceruri noi.“

Notă: Țara Gessen este un district al Egiptului antic pe care faraonul Akhenaton (cca 1355-1337 î.C) l-a dăruit lui Iacob și fiilor lui, la cererea lui IosifAstăzi se numește Toumilât și este străbătut de Canalul Suez.

Sursa: http://leraton-laveuretl-aigle.blogspirit.com/archive/2009/04/02/propheties-jeanne-le-royer.html

http://www.cosmovisions.com/histGessen.htm

Copyright © 2013-2015 Revelații ale cerului

Posted on 1 iunie 2015, in Jeanne le Royer and tagged . Bookmark the permalink. Lasă un comentariu.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: